Re: Bn tay đẹp


Posted by Hải u ..73..174.114 on Dec 05, 2018 at 12:28:20:

In Reply to: Re: Bn tay đẹp posted by DG on Dec 05, 2018 at 12:24:57:

HA tin KT thấy bn tay c đ đẹp l đẹp thật đ ...

HA củng từng trải qua v củng thấy c kia c bn chn đẹp d l c ta đang ở trại tỵ nạn

:))Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]