Re: Bàn tay đẹp


Posted by Hải Âu :)) ..73..174.114 on Dec 05, 2018 at 12:35:19:

In Reply to: Re: Bàn tay đẹp posted by DG on Dec 05, 2018 at 12:24:57:

Hôm qua HA nói mấy câu mới học đuọc (nhớ lại) này th́ P nói có lẻ hong họp thời mấy và P hong hiẻu con le le là con ǵ
Tiền tài như phấn thổ,
Nghĩa trọng tợ thiên kim
Con le le mấy thuở chết ch́m
Người bạc t́nh bạc nghĩa kiếm t́m làm chi

:))Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]