Re: Lạ đời


Posted by tinh ..76..244.248 on Dec 05, 2018 at 12:55:02:

In Reply to: Re: Lạ đời posted by TLN on Dec 05, 2018 at 12:51:23:

don't know ihihi
ax loves him a lot, còn proud thì chắc bình thường thi, ax khg bao giờ khoe v̀ his son, toàn mình khoe khg hà kakaka

TLN is proud about bé Q no matter he is, right ?Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]