Re: chuyện người lớn


Posted by CH ..104..192.111 on Dec 05, 2018 at 13:11:49:

In Reply to: Re: chuyện người lớn posted by KT on Dec 05, 2018 at 13:05:47:

Hồi đ KT đi lm cũng c c kia kể chuyện tương tợ cho KT nghe, nhưng KT nghĩ c đ thch KT th phải :))
>>> Sao KT nghĩ vậy ? Lm sao m cho người kể sự tin tưởng để mấy c kể chớ . Anh CH chưa bao giờ nghe ai kế hết

Hm nay rảnh t nn xẹt ra xẹt v :)Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]