Long cưng: nhc


Posted by My ..198..221.52 on Dec 05, 2018 at 13:16:07:

Nhc v tuổi teen rồi c biểu hiện g a? G th khỏi ni, kh chịu, kh tnh, kh ưa, khng chịu nổi ... hễ ni n: tại sao con khng nghe lời mẹ l n độp lại ... tại sao mẹ khng nghe lời con ... :(Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]