Re: Lần đầu at McDonald


Posted by DG ..73..148.244 on Dec 05, 2018 at 15:33:48:

In Reply to: Re: Lần đầu at McDonald posted by CH on Dec 05, 2018 at 15:14:11:

6 ngui (group project), nghe ni em của bạn nhc cn c bạn tới nữa .. thả nhc v nh bạn nhc, bố n chắc đang ở đ help n lm project sửa lại chiếc xe hơi lm = cardboard . frist try run, xe bị gảy v thng bạn nặng qu, nhc nặng hơn nn khong duọc ngồi chạy ..Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]