Re: cáo !


Posted by B ..73..180.33 on Dec 05, 2018 at 20:05:10:

In Reply to: Re: cáo ! posted by B on Dec 05, 2018 at 20:01:31:

ha ha ha

"Dẩu xây cho 7 phù đồ
Không bằng cứu giúp những người như Cao "

là 2 câu thơ chuyên chở 1 trời bát ngát tầm sự của hoàng hậu Nguyễn Ngyên Nguyên á !Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]