Re: Raw shrimp at Lucky Supermarket on sale


Posted by DG ..24..154.20 on Dec 06, 2018 at 10:26:31:

In Reply to: Re: Raw shrimp at Lucky Supermarket on sale posted by TLN on Dec 06, 2018 at 07:47:09:

chị làm quen nên put on make up lẹ .... em làm chắc cả tiếng mà nh́n chả gio^'ng ai hihihi cho nên em dẹp luôn vụ make up cho khoẻ ..... định đi xâm chân mày mà sao sợ bị ǵ này nọ nên cha('c làm hẹn đi chỉnh, tỉa chân mày thôi mà sao em lụi quá, chu*a ddi la^`n na`o ne^n ho*i nga.i , ra mall ga^`n nha` ho?i thi` tu.i no' no'i la`m he.n rui` come back ma` so*. no' chi?nh co' dde.p khong nu*~a , bu't sa ga` che^'t ne^n em co`n luo?ng lu*., cha^n ma`y mo.c tu`m lum la' la? :)Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]