Re: giửa


Posted by DG ..24..154.20 on Dec 06, 2018 at 11:11:24:

In Reply to: Re: giửa posted by KT on Dec 06, 2018 at 10:57:05:

DG lại thch phụ nữ nhu* tomboy nn DG khong mang giầy cao gt, mang nike shoe, mang vans shoe, mặc jean, o thun

c lẽ DG khong c chị em gi nn thch tomboy hay đng lẽ DG fải sinh ra lm đn ng :)Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]