Re: Chim ct quail


Posted by B ..73..180.33 on Dec 06, 2018 at 12:29:58:

In Reply to: Re: Chim ct quail posted by Lz on Dec 06, 2018 at 11:47:05:

ha ha ha

Ăn g bổ đ !
Nếu đằng c nhiều trứng chim ct th cứ rao giảng trong ny
tc di no cảm thấy thiếu trứng, hiếm trứng th đằng gửi trứng chim ct cho họ dng !
Biết đu nhờ ăn trứng chim ct m khả nằng sảm xuất trứng đều đặn hơn !

Cn cc hi cua no yếu sinh l cũng nn ăn trứng ct cho tinh trng gia tăng v trư;ng ct c thể gip 2 ci bnh xe c nhiều tinh dịch hơn !

Ối ối ph vn ơi l co ơi !Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]