Re: Q v TLN đng l hồng nhan bạc mệnh


Posted by DG ..73..21.50 on Dec 06, 2018 at 13:15:07:

In Reply to: Q v TLN đng l hồng nhan bạc mệnh posted by :-{) on Dec 06, 2018 at 12:19:19:

tự do, tự tại, chả c ai ra`ng buộc, muốn d ai th d, khỏi sợ c lỗi với ngui ấy . sung thấy b hahahaMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]