Re: hy vọng cuối tuần 3 ngày vui vẻ


Posted by DG ..38..236.146 on Feb 15, 2019 at 12:42:58:

In Reply to: Re: hy vọng cuối tuần 3 ngày vui vẻ posted by Hải Âu on Feb 15, 2019 at 12:38:49:

tuần này hy vo.ng la` okay v́ có chị chồng ở nhà (she lives across the street) … tuần truóc tết chị chồng out of town nên khong đem chị bịnh sang nhà chị đó đuọc

ba^y giờ hể có ǵ, ba chồng phone chị ấy ca^`u cu*'u

cuo^'i tua^`n ha('n cu~ng co' vie^.c fa?i ddiMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]