Re: I don't like cooking :)


Posted by DG ..24..154.20 on Oct 04, 2018 at 18:42:41:

In Reply to: Re: I don't like cooking :) posted by Q on Oct 04, 2018 at 18:38:43:

đồng vụ ăn uống khong quan trọng trong cuộc so^'ng nn DG ăn dễ lắm

chỉ c hắn v nhc kn ăn nn fải cook mn g 2 cha con thch m DG đu c biết cook nhiều , chỉ vi mn sơ sơ thoi



Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]