Re: Pain


Posted by DG ..65..96.202 on May 14, 2019 at 13:55:52:

In Reply to: Re: Pain posted by KT on May 14, 2019 at 13:43:42:

tại KT khong fải đàn bà … chứ mỗi lần đau, DG lại nghĩ : chả có cái ǵ đau hơn là đau đẻ nên chịu đau đuọc :))) chắc DG chưa đi làm ra(ng như KT nên chắc chưa biết thế nào là đau :))Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]