Re: 2 DG


Posted by tn ..73..91.53 on Oct 04, 2018 at 19:06:18:

In Reply to: Re: 2 DG posted by DG on Oct 04, 2018 at 18:40:43:


ha('n giỏi make $$$ l đủ rồi ....

chng của tn hong giỏi make $$ như hắn của DG, nhưng biet nấu cht cht chu't,,, hm nay he work at home, tn busy nen he nấu gumbo ... m nhc thch mn ny ...
Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]