Re: đn b v gia đnh


Posted by MSP ..50..153.30 on Feb 15, 2019 at 13:49:12:

In Reply to: Re: đn b v gia đnh posted by CH on Feb 15, 2019 at 13:35:12:

Bạn l người Huế, mẹ bạn lm rồi cho MSP ăn thử :) MSP sợ mắm nm lun, đi b 7 mn xin nước mắm pha hi hiMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]