Re: Khoe ......


Posted by tinh ..76..244.248 on Nov 23, 2019 at 06:41:57:

In Reply to: Re: Khoe ...... posted by Q on Nov 22, 2019 at 20:48:35:

ừa nếu Q ăn hết được nguyên trái thơm trg ngày eheee. Hấp thơm có công dụng là ăn khg có bị rát lưỡi, can be để lâu ăn trg tuần, thơm khg bị nẩu thêm

Dĩ nhiên khg hấp như Q th́ cũng có lợi ích khác như Q nói và ăn cũng bổ dưỡng hơn thơm hấp. Nhưng ḿnh chuộng thơm hấp hơn ahaa
Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]