Re: Bận qu điiii


Posted by :-( ..172..27.129 on Oct 04, 2018 at 19:19:28:

In Reply to: Re: Bận qu điiii posted by tn on Oct 04, 2018 at 19:09:40:

Bắt buộc thi tn, hong ai lm được việc của sng :-( (cũng sẽ nghỉ vi ngy cho nn rng cho xong), giờ ngồi than thở.Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]