SNMCTĐ


Posted by KT ..71..133.206 on Jul 20, 2019 at 12:39:38:

Có lẽ các bạn đúng, tôi nổ quá cho nên hôm nay tiệm ế hơn tuần rồi .... sigh...... làm người không nên khoe khoang hoài sẽ có ngày thất bại ...,,,, sigh ......Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]