Re: Linh tinh đi chơi


Posted by CP & ak ..98..134.180 on Sep 09, 2018 at 19:53:51:

In Reply to: Re: Linh tinh đi chơi posted by @ on Sep 09, 2018 at 19:15:05:

vậy kể như @ đi 1 chuyến vui vẻ rồi ! CP c nhiều lần li xe đi qua NY State nhưng chưa bao giờ gh NY City.
Mong co' di.p @ ghe' qua Houston thi` cho tu.i na`y bie^'t va` mong co' di.p ga(.p @ va` gia ddi`nhMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]