Re: xong


Posted by DG ..71..171.232 on Jan 22, 2021 at 16:34:44:

In Reply to: Re: xong posted by tm tịnh on Jan 22, 2021 at 16:29:16:

m ngui gi c medical / medicare kh khan lắm trn thẻ để tn bs no th phải theo đ m đi trừ phi mnh phone ln đổi th đi bs kia đuọc

HMO insurance chắc cũng vậy nn DG ton mua PPO insuranceMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]