Re: Xấu


Posted by DG ..73..229.99 on Feb 26, 2020 at 08:46:37:

In Reply to: Re: Xấu posted by tn on Feb 26, 2020 at 08:00:14:

nghe ng` wen của cổ kể l lc chuẩn bị đm cui, anh kia bắt nạt cổ lắm, phải theo him , chắc tại c đ khng đẹp, anh đ lấy c v ci = nha sĩ chăng ?Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]