Re: Hm nay


Posted by DG ..38..236.146 on Jan 08, 2019 at 12:20:46:

In Reply to: Re: Hm nay posted by ikhanh on Jan 08, 2019 at 12:10:53:

chị xi dại, về hưu m m về TX th đu đuọc gọi về hưu nữa lại phải ci cảnh đưa ruc chu đi học mỗi ngy :)

Khu em ở, m co^ ch, bc cở 65 to 80 tuo^?i, đưa ruc chu đi học mỗi ngy than nhiều lc khong đi đu chơi xa la^u đuọc v mnh cn fải gip con , đưa ruc chu (con chng n)Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]