Re: women clark shoe


Posted by Q ..23..67.78 on Mar 23, 2019 at 12:35:34:

In Reply to: Re: women clark shoe posted by DG on Mar 23, 2019 at 12:33:19:

minh la`m cho nay ton l male hết, mỗi lần v phng họp hơn 30 male m chỉ c 1 mnh mnh female
nhưng mnh mặc đồ v mnhthch chứ khng phải cho male ngắm, nhiều khi c người tưong mnh lm vậy cho male coi, nhưng ai nghĩ sao cũng được
ni vay thi chứ sao khng ai care, mnh đi chỗ no cũng c ngườ khen cả, ngay c co-worker cũng ni: you have a nice colection
coi vậy chứ họ ầm thầm ngắmMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]