Re: Am I expecting too much ?


Posted by tn ..73..91.53 on Jul 22, 2019 at 11:22:21:

In Reply to: Re: Am I expecting too much ? posted by DG on Jul 22, 2019 at 11:17:20:

hom truớc tn đọc 1 chuyện, ni về cảm xc của nguoi con gi khi đưa nguoi mẹ lng của mnh v nursing home....

cũng c thể v đ ỏ thời gian roi quen v vui hơn ....Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]