Re: G ơi


Posted by DG ..73..229.99 on Nov 24, 2019 at 16:44:08:

In Reply to: Re: G ơi posted by KT on Nov 24, 2019 at 16:41:10:

c thấy hnh chụp hm qua, đng khng ??? hm nay hắn hỏi earring đeo đuọc khng ? DG ni ci design mc pha sau n lm hơi cao, đeo cứ bị đụng vo pha sau tai , hắn ni mua ci khc đi ... tuỏng hắn đem ci ny return mnh tm ci khc, ai d hắn ni: mua the^m ci khc

DG ni: em định mua ci bp coach , v tuỏng hắn offer mua cho DG, ai d hắn bảo: bp coach th em tự mua đi , mua earring khc th anh muaMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]