Re: Xong thịt đng tới ...


Posted by ch ..73..178.54 on Jan 05, 2021 at 15:44:18:

In Reply to: Re: Xong thịt đng tới ... posted by DG on Jan 05, 2021 at 12:54:00:

B thui th phải mua chui thi . Người ta lm thịt b ở farm rồi đem bn lậu .Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]