Re: ch kỹ l g ?


Posted by ch ..73..178.54 on Nov 24, 2019 at 17:48:26:

In Reply to: ch kỹ l g ? posted by KT on Nov 24, 2019 at 16:39:01:

49er Kh thua hm nay qu , thấy GB yếu hơn nhiều, defense của 49 qu mạnh .Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]