NT Hưng


Posted by Bờm ..73..180.33 on Jan 05, 2021 at 15:58:30:

Hay tin nin trưởng Nguyền Tấn Hưng trở bệnh (?)
Hy vọng NT Hừng mau bnh phục !

Nhớ năm 6/2017 ghe' San Jose, ddu*o*.c NT HU*ng tie^'p ddo'n no^`ng ha^.u
va` to*' co' mua 1 ca'i Zippo co' hi`nh mo? neo HQ ca'u chi? ta(.ng NT
NT ba?o "To^i kho^ng hu't thuo^'c !"
thi` to*' cha(.n ngang no'i "Ba^.t lu*?a Zippo co' hi`nh mo? neo HQ, NT ne^n giu*~ la`m ky~ nie^.m" NT nhận Zippo c vẻ cảm kch !

NT Hu*ng ddi Khoa' 17 hay K19 HQ tru*o*'c to*' kha' la^u !!

Cầu chc NT Hưng mau lnh bệnh !!!!!!Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]