Re: Georgia


Posted by ch ..73..178.54 on Jan 05, 2021 at 20:22:30:

In Reply to: Georgia posted by B on Jan 05, 2021 at 19:49:02:

Ny giờ CH đang thắng khoảng 1-2% by giờ th bằng nhau v DC đang thắng hơn một cht .

v l qu . Chng vẫn gian lận được hay sao ?

cn c 5% phiếu chưa kiểm thi , ch mệt quMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]