Re: Gởi hai bc NC v Laozi


Posted by Lz ..207..61.9 on Nov 25, 2019 at 08:56:38:

In Reply to: Gởi hai bc NC v Laozi posted by :{ ) on Nov 23, 2019 at 20:04:04:

Technically speaking th ti chưa c đưa ra final answer, nn chưa c phải chp phạt :) Lc đ ti vẫn cn đang "on the fence" m :)Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]