Re: Tnh ti


Posted by DG ..71..169.34 on Sep 14, 2020 at 18:21:35:

In Reply to: Tnh ti posted by KT on Sep 14, 2020 at 17:04:25:

phải chi KT gởi sang cho DG, DG nhận li`n, KT khỏi phải năn nỉ cc con hahahaha

lu lu đi chơi cho khoy khỏa th okay, chơi trong limit th okay, chứ ghiền cờ bạc th khng tốt nha KTMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]