Tôi vui lắm các bạn ạ


Posted by KT ..107..97.15 on Feb 10, 2020 at 14:29:12:

Con gái của tôi đuọc nhà thương OHSU nhận interview rồi , mặc dầu chưa có ǵ nhưng tôi rất khả quang, nên tôi vui lắm 😀😁😁Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]