Re: Muốn lm thơ v buồn sơ sơ


Posted by Q ..23..67.78 on Mar 23, 2019 at 20:47:18:

In Reply to: Re: Muốn lm thơ v buồn sơ sơ posted by mmnh on Mar 23, 2019 at 20:37:07:

same here, mnh cũng nhiều lần viết xuống nhưng thay v bm nt submit th mnh bấm nut back
mnh thch th mnh ni thi chứ ni ra để mong người khc care th thực sự thất vọng đMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]