Re: Vừa lm vừa suy nghĩ


Posted by tn ..73..91.53 on Feb 27, 2020 at 08:55:09:

In Reply to: Vừa lm vừa suy nghĩ posted by KT on Feb 27, 2020 at 08:33:15:


c thuờng gy đổ hng .... so far tn thấy ỏ lau bền cũng nhieu m ...

family của tn chỉ c 1 mnh tn l lập g/d ỏ Mỹ thi,,, nhưng so far chua thấy ai li di ...... du rể ai cũng c quốc tch Mẽo hết roi ....



Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]