Re: Tnh ti


Posted by KT ..107..97.80 on Sep 14, 2020 at 18:39:13:

In Reply to: Re: Tnh ti posted by DG on Sep 14, 2020 at 18:21:35:

KT ham st phạt của bi nhưng cn qu sợ vợ nn chắc chưa dm ghiền G ui, hong biết sau nầy về hưu c đi thường khng:))))Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]