Re: đang coi


Posted by DG ..98..177.221 on Jun 19, 2019 at 23:17:16:

In Reply to: Re: đang coi posted by Lz on Jun 19, 2019 at 22:44:50:

anh CP đâu có lăng nhăng nên chị AK khong biết cách chỉ đâu

bác Lz có lăng nhăng không ? vợ bác khi ấy làm ǵ nhỉ ? hihihiMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]