Re: đang coi


Posted by Lz ..207..61.9 on Jun 19, 2019 at 23:58:51:

In Reply to: Re: đang coi posted by DG on Jun 19, 2019 at 23:17:16:

"vợ bác khi ấy làm ǵ nhỉ"

Tôi cũng không biết. Hay hôm nào bác hẹn gặp tôi xem thử :)Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]