Re: Hm nay 3/09 ....


Posted by CP ..98..134.180 on Mar 09, 2019 at 11:50:28:

In Reply to: Re: Hm nay 3/09 .... posted by Bờm on Mar 09, 2019 at 11:36:57:

Dường như hẹn nhau l 3:00pm to 5pm Bờm ủi !
Hy cn 1 thng m, CP sẽ check vi sng v tn ... chưa biet cn ai ở Houston sẽ dự đn Bờm
Gần ngy đ sẽ xc nhận giờ gặp nhau cho chắc, OK?Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]