Re: Trả lời bác tinh


Posted by Lz ..207..61.9 on Jun 20, 2019 at 00:12:34:

In Reply to: Re: Trả lời bác tinh posted by DG on Jun 20, 2019 at 00:03:18:

Chắc tại bác chưa đủ hiền :D

Nói đùa chọc bác thôi, tôi đi ngủ, mệt quá

Good night các bácMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]