Bệnh dị ứng với kỹ thuật ?


Posted by :{ ) ..73..133.161 on Jan 09, 2019 at 10:59:56:


Tôi vướng cái bệnh này, mà lại rất trầm trọng.

Tại sao cái ǵ dính đến máy móc, computer, là tôi quên trước quên sau chẳng nhớ chi cả. Hôm kia bạn tặng cho cái laptop, rồi hắn ngồi tay gơ như bắp rang và mồm th́ huyên thuyên dạy tôi làm này làm nọ. Tôi ghi xuống kỹ lắm.

Thế mà năy chừ đem "bùa" ra đọc để làm th́ cứ trật lấc. Very frustrating!

Kiếp sau lấy vợ tôi nhất định chọn một bà vừa giỏi nấu ăn vừa giỏi IT.
Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]