Re: Trả lời bc tinh


Posted by tinh ..76..244.248 on Jun 20, 2019 at 08:09:35:

In Reply to: Re: Trả lời bc tinh posted by Drama King on Jun 20, 2019 at 08:05:43:

you bị ám ảnh cái vụ cao 1m80 r̀i, khg c̀n đu, có thì t́t, khg có cũng khg sao, ngày nào bỏ ra khỏi đ̀u you cái suy nghĩ đó thì you mới tín ḅ được ehehe

phải đi đy, talk to u later


bMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]