Re: l do tại sao mnh khong lau nh


Posted by DG ..98..177.221 on Aug 09, 2019 at 21:03:38:

In Reply to: Re: l do tại sao mnh khong lau nh posted by ikhanh on Aug 09, 2019 at 20:16:23:

em nhắc hoi, c khi ku ba m chồng cởi dp ra, em lau dp cho họ vậy m cứ mang ra đung ở với em lung tu`ng vậy đ, sang nh con gi, họ sợ khong dm ở lu . chắc tại em khong phải con gi ruột nn coi lời em ni như con số khngMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]