Re: Trả lời bc tinh


Posted by Ph Vn ..107..216.153 on Jun 20, 2019 at 08:10:45:

In Reply to: Re: Trả lời bc tinh posted by Drama King on Jun 20, 2019 at 08:05:43:


Bc hy nhớ Napoleon tầm thước "1m1" m tự tin v tht ra lửa ngy xưa đ thi ?
Bc lại ni nhăng cuội g nữa đy ?
Ti thấy "Hậu" of bc đang chun mũi lol kia ka :))))Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]