Re: Quân tử v. Tiểu nhân


Posted by B ..73..180.33 on Aug 10, 2019 at 10:23:27:

In Reply to: Re: Quân tử v. Tiểu nhân posted by Z+ on Aug 10, 2019 at 08:46:35:

ha ha ha ha

Khi bàn về Quân tử v. Tiểu nhân
nghĩa là luận Quân Nhân và Tiểu Tử vậy !

Oái oái honhoang ơi là cáo phù vân ơi !Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]