Quân tử v. Tiểu nhân 2


Posted by Nhị Ca ..99..81.254 on Aug 10, 2019 at 11:22:44:

Quân tử hoà nhi bất đồng; tiểu nhân đồng nhi bất hoàMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]