Re: Bệnh dị ứng với kỹ thuật ?


Posted by Lz ..107..104.142 on Jan 09, 2019 at 11:29:18:

In Reply to: Re: Bệnh dị ứng với kỹ thuật ? posted by :{ ) on Jan 09, 2019 at 11:26:25:

Chừng nào -10 tôi mới sợ :)

Mà bác coi chừng chứ "nịnh vợ" score của bác xuống âm th́ tối nay đói :) Có lẽ bác nên viết thêm cái post "nhưng nghĩ đi nghĩ lại th́ robot dù có giỏi IT và giỏi đủ thứ nhưng chưa chắc đă hiểu ḿnh bằng bx" :)Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]