Re: c ai bị qua chưa


Posted by tinhtoG ..76..244.248 on Mar 25, 2019 at 10:08:24:

In Reply to: Re: c ai bị qua chưa posted by tinh on Mar 25, 2019 at 10:02:25:

mới mở flickr account mới, cho G mở hàng, vì G hay đòi coi đó, hình chụp hm qua, áo mới mua, nhưng mặc với váy cũ cùng màu thành ra chìm lỉm, rút ra kinh nghịm mai ḿt sẽ mặc với màu ngược lại, chắc chắn ra hình sẽ đẹp hơn
Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]