Re: Bà con gặp nhau ở Houston ngày mấy ?


Posted by CP ..98..134.180 on Jan 09, 2019 at 12:17:12:

In Reply to: Bà con gặp nhau ở Houston ngày mấy ? posted by :{ ) on Jan 09, 2019 at 12:02:31:

Khoảng 20 tháng Tư bác ui!
bọn tui không đi dạ hội của bác Bờm ở nhà hàng cùng đội khóa HQ của bác B. Nhưng gặp riêng đi ăn với B th́ có
Sóng có plans qua Houston ngày đó
Riêng Houston hy vọng mời được tn, tinh, MTS và Minh tàng h́nh etc ... (biết đâu có NC&SG từ Dallas xuống th́ quá vui)

Hy vọng Bờm chính thức cho biết ngày B. qua HoustonMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]