Re: vô duyên


Posted by Lz++ ..207..61.9 on Jul 23, 2019 at 09:49:58:

In Reply to: vô duyên posted by DG on Jul 23, 2019 at 09:26:43:

C̣n khi nào họ vô duyên trước? ĐÓ là khi ví dụ họ nói "we've done solar, electric cars" etc, xong rồi hỏi bác "do you plan of doing it", rồi bác nói "probably not, because we think it's not financially sound for us" hay là lư do personal ǵ đó. And lúc đó họ mới cho bác một bài học, ví dụ như "you guys should do it, it's good for the environment, you are harming the earth" etc. Tức là they become judging your inaction, trong khi hai bác chỉ nói lư do là personal thôi, not about the merits of solar power in general. Khi ddo' thi` ddu'ng la` ho. vo^ duye^n tru*o*'c

Personal reasons are OK, but arguing about the moral/ethical merits of what someone does is not :)Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]