Re: Seattle


Posted by tinh ..76..244.248 on Jan 09, 2019 at 13:05:04:

In Reply to: Re: Seattle posted by TLN on Jan 09, 2019 at 13:01:14:

ṿy là chìu nay sẽ có hình đẹp đ̉ coi r̀i, thích quá đi thi

cám ơn TLN cho ý kín, mình có th̉ nḥn lời mời 1 cách vui vẻ, khg gượng ép ihihii

đ̉ đi ủi qùn áo cái đã, 1 h̀i coi hình khg bị cng chuỵn níu kéo :)Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]