Re: Hôm nay


Posted by DG ..73..229.99 on Aug 11, 2019 at 14:17:35:

In Reply to: Hôm nay posted by KT on Aug 11, 2019 at 13:01:20:

khách đông, KT làm ǵ ở đó ?? KT đâu có sơn móng tay đâu, chỉ ngồi thu ngân, đúng không ?? dzị thu ngân đâu có bận lắm, khách làm xong cũng 15-20 fút mới trả tiền :)Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]