Re: vui qu vui


Posted by DG ..73..229.99 on Jan 09, 2019 at 15:50:08:

In Reply to: Re: vui qu vui posted by tbm on Jan 09, 2019 at 13:29:08:

hỏi chuyện khong biết mẹ anh ngy xưa lc b lẩn m cn đi đứng đuọc, b c bịnh nhai giấy trong mồm khng ? mẹ em dạo ny the^m bịnh nhai giấy trong m`m chắc mẹ đi nhưng cho ăn xong, 1 hồi lại thấy nhai giấy (napkins, toilet papers) như mnh nhai sin gmMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]