Re: to tinh


Posted by Drama King ..170..64.148 on Jun 20, 2019 at 11:50:31:

In Reply to: Re: to tinh posted by k on Jun 20, 2019 at 11:49:09:

ok...wnh nhao đi ...tối bắt ghế xem 2 c miệt vườn Nam Kỳ ci nhao ...ahahahaha ..

lu qu chưa c trận chiến no ra hồn cả ...;0)))Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]