Re: đổi giờ chào cờ


Posted by CTC ..170..64.212 on Mar 10, 2019 at 17:50:02:

In Reply to: đổi giờ chào cờ posted by mḿnh on Mar 10, 2019 at 17:45:37:

Nổi không, chớnói ḷng ṿng
Đợi mai mới biếT nỗi ḷng, nhỏ ơi
Đêm nằm thức trắng chơi vơi
Để mai lấy sức chào cờ thứ 2

::))))Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]