Re: to tinh


Posted by tinh ..76..244.248 on Jun 20, 2019 at 12:51:59:

In Reply to: Re: to tinh posted by Drama King on Jun 20, 2019 at 12:38:01:

còn nữa, l̀n kia tui nói bn VN cụ th̉ là ở Saigon đã có máy vi tính khoảng 1988-1990 gì đó, vì chính tui đi học cái lớp đ̀u tin v̀ vi tính mà, v lớp cứ 1 cái máy có tới ḿy đứa chụm đ̀u v, và program là Pascal, màn hình say "Hello", tóm lại chỉ là học ḿy cái keys work làm sao, và th́y hịn ln ḿy cu như "What is your name", r̀i mình type tn mình, ŕt là đơn giản, chưa có internet gì h́t . Ḱ có người ào ào bảo làm gì VN có vi tính sớm ṿy, thời đó làm gì VN có internet blah blah blah

hmm, tui chỉ nói có máy vi tính chứ đu có nói có internet, 2 cái hoàn toàn khác nhau mà eheheheeMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]