Re: không biết có nên


Posted by Drama King ..170..64.148 on Jun 20, 2019 at 13:10:53:

In Reply to: Re: không biết có nên posted by Q on Jun 20, 2019 at 13:05:17:

Q biet chiện lặt vặt là đúng, v́ Q chỉ biết viết codes về ASP.net, javascripts, C#, database chứ chưa đủ cao để invent ra 3D và những features khác ḿnh đang làm ...

Nhưng sau nay nếu Q biết được những ǵ ḿnh đang làm th́ lúc đó Q sẽ tiên bộ nhanh v́ Q siêng năng, persistent và sốgn thực tế ...

Ḿnh chỉ có sao nói vậy và rất thực ok !Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]