Re: thêm 1 post về sư Minh Tuệ


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Culture ]

Posted by tâm tịnh (172..83.52) on May 25, 2024 at 15:13:32:

In Reply to: thêm 1 post về sư Minh Tuệ posted by CP on May 25, 2024 at 15:07:26:


tt mới biết điền này: là các sư theo Phật giáo là phải mặc y hoại sắc .
nếu y ghép từ nhiều mảnh vải nhiều màu, phải nhuộm sao cho chỉ c̣n một màu
Follow Ups:

Delete your own posting with password 'delete':
Password:    

Post a Followup

Name:     E-Mail:
Subject:
Comments:

UNICODE (Chie^`u Tra('ng => Chiều Trắng)        VIQR (Chie^`u Tra('ng => Chie^`u Tra('ng)