Vu Vơ (bỏng dưng tôi nhớ đến Waco)


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Culture ]

Posted by KT (173..78.236) on May 25, 2024 at 17:09:39:

David Koresh Cũng tự xưng ḿnh là con của Đức Chúa Trời …


Follow Ups:

Delete your own posting with password 'delete':
Password:    

Post a Followup

Name:     E-Mail:
Subject:
Comments:

UNICODE (Chie^`u Tra('ng => Chiều Trắng)        VIQR (Chie^`u Tra('ng => Chie^`u Tra('ng)