Re: to tinh


Posted by Drama King ..170..64.148 on Jun 20, 2019 at 13:28:16:

In Reply to: Re: to tinh posted by tinh on Jun 20, 2019 at 13:17:39:

nah...st đâu có thít nói về kinh sách đâu tinh ...

Không thấy k & PV nói sơ sơ về st à ...ḿnh không biết rơ chuyện ǵ, nhưng ḿnh thể đoán được rộng, nhưng không dám ăn nói bậy bạ trên này hay nói cho bất cứ ai nghe rộngMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]